موضوعات وبسایت : اخبار
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

فعال سازی رمز پویا بانک ملی بدون مراجعه به خودپرداز

فعال سازی رمز پویا بانک ملی بدون مراجعه به خودپرداز

نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 21 آذر 1400 ساعت 23:35

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان فعال سازی رمز پویا بانک ملی بدون مراجعه به خودپرداز را مطالعه خواهید کرد.

logo.png

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

درباره 60

با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می گردد، خواهشمند است چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می نمایید، در اسرع وقت از طریق بانک صادر کننده کارت خود، نسبت به پویاسازی رمز دوم پویا (یکبار مصرف) اقدام بفرمایید. اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش های اﺻﻠﯽ بانک ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. در همین راستا بانک ملی ایران ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در دستور کار قرار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را معرفی نمود.

about_iphone.png

سامانه 60 برای چه محیط هایی مناسب است؟

ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و نصب شده در ﻧﻘﺎط ﻧﺎ اﻣﻦ

پایانه های فروش (POS) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ (دﺳﺖ فروش های ﺑﯿﻦ راﻫﯽ و ...)

ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس

در مکان هایی ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه، اﻣﮑﺎن ورود رﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی را از وی ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نکته: کاربر ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ اول/دوم ﺧﻮد، از رﻣﺰ اول/دوم ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﺳﺘﻔﺎده میﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن، اﻋﺘﺒﺎرش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا، اﻓﺸﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺧﻄﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ویدئو

اگر می خواهید بدانید اپلیکیشن 60 چیست، شما را به دیدن این کلیپ ها دعوت میکنیم.

:برای نصب اپلیکیشن 60، اقدامات داخل فایل راهنما را به ترتیب باید انجام دهید

دانلود برنامه

مشتری گرامی برای استفاده از سامانه 60، قبل از نصب برنامه حتما راهنمای نصب را مطالعه فرمایید.

:ویژگی های اضافه شده در نسخه جدید آی او اس نسخه جدید 2.0.3

• تغییر و بروزرسانی طراحی
• تغییر شماره ترمینال ماژول سداد
• خواندن کد یکبارمصرف ارائه شده در پیامک، زمان ثبت نام به صورت اتوماتیک
• امکان ایجاد رمز ورود جهت امنیت بیشتر
• امکان بازیابی اطلاعات کاربر
• امکان بازیابی تاریخچه تراکنش ها
• ایجاد امکان بازیابی تاریخچه خرید شارژ
• افزودن بارکد خوان در بخش پرداخت قبض
• امکان ذخیره کارت های مبدا و مقصد به صورت جداگانه
• ایجاد امکان خرید آنلاین کارت هدیه مجازی
o اضافه شدن کادر نوشتن متن
o نمایش اطلاعات کارت هدیه مجازی بعد از خرید آنلاین
o امکان اشتراک گذاری کارت هدیه خریداری شده در شبکه های اجتماعی

:ویژگی های اضافه شده در نسخه جدید 2.1.1 اندروید

• پشتیبانی از اندروید 10
• تغییر و بروزرسانی طراحی
• خواندن کد یکبارمصرف ارائه شده در پیامک، زمان ثبت نام به صورت اتوماتیک
• امکان ایجاد رمز ورود جهت امنیت بیشتر
• امکان بازیابی اطلاعات کاربر
• امکان بازیابی تاریخچه تراکنش ها
• ایجاد امکان بازیابی تاریخچه خرید شارژ
• طرلحی مجدد بخش بارکد خوان در پرداخت قبض
• امکان ذخیره کارت های مبدا و مقصد به صورت جداگانه
• ایجاد امکان خرید آنلاین کارت هدیه مجازی
o اضافه شدن کادر نوشتن متن
o نمایش اطلاعات کارت هدیه مجازی بعد از خرید آنلاین
o امکان اشتراک گذاری کارت هدیه خریداری شده در شبکه های اجتماعی
o ایجاد فیلتر در نقشه دسترسی به مراکز صدور کارت هدیه
• ارائه سرویس نشان ملی

:ویژگی های اضافه شده در نسخه جدید 2.2.0 اندروید

• رفع باگ نسخ قبلی اپلیکیشن
• ایجاد امکان اشتراک گذاری تاریخچه

download_screen.png

فایل نصب برنامه

جهت دانلود نرم افزار برای سیستم عامل مورد نظر، روی لینک های روبرو کلیک نمایید:

USSD فعالسازی از طریق

مشتریانی که فاقد گوشی هوشمند بوده یا تمایلی به استفاده از خدمت رمز یکبار مصرف به صورت نرم افزار موبایلی ندارند، می‌توانند خدمت فوق را به صورت پیامک دریافت نمایند.
امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای انجام تراکنش های غیر حضوری برای تمامی دارندگان ملی کارت با نصب برنامه 60 و یا کد دستوری

*737*60#

USSD فایل راهنمای

هشدارها و خطاهای احتمالی و نحوه رفع آن

مشتریان محترم توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام در سامانه و فرایندهای فعالسازی نرم افزار و رمزهای یکبار مصرف ممکن است با برخی خطاها و هشدارهای سیستمی مواجه شوید. بر این اساس، این راهنما به منظور تشریح در خصوص انواع هشدارها و نحوه رفع آن تهیه گردیده است.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ است ©سایر منابع و مطالب مرتبط با فعال سازی رمز پویا بانک ملی بدون مراجعه به خودپرداز [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
bmi.ir .
بانک ملی ایران - سامانه رمز یکبار مصرف نرم افزاری 60

آموزش نصب رمزبان آموزش فعال سازی رمزبان در سامانه بام ... با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت ... فعالسازی از طریق خودپرداز. ادامه...


way2pay.ir .
نحوه دریافت رمز دوم پویای کارت بانک ملی از طریق پیامک

Jan 28, 2020 — در این گزارش قصد داریم نحوه دریافت و فعال‌سازی رمز پویای کارت بانک ملی را از ... همه چی انی و بروز سریع و فرز بدون مراجعه به بانک و حتی خودپرداز. ادامه...


toranji.ir .
آموزش فعال سازی رمز پویا بانک ملی از طریق اس ام اس یا ... - ترنجی

Dec 11, 2019 — آموزش فعال سازی رمز پویا بانک ملی با USSD. ۴- فعالسازی کارت از طریق دستگاه خودپرداز: با مراجعه به یکی از دستگاههای خودپرداز و انجام مراحل زیر ... ادامه...


ana.press .
آموزش کامل فعال‌سازی رمز دوم یک‌بارمصرف (رمز پویا) بانک ملی

Dec 25, 2019 — ۱- به یکی از دستگاه‌های خودپرداز بانک ملی مراجعه کرده و کارت خود را وارد نمایید. رمز عبور کارت را وارد کنید و گزینه فعال‌سازی رمز یک‌بار مصرف دوم را ... ادامه...


www.eghtesadonline.com .
دریافت رمز پویای بانک ملی، چگونه؟ | اقتصاد آنلاین

Jan 28, 2020 — برای دریافت رمز پویا بانک ملی می‌توانید از دو طریق استفاده از نرم‌افزار 60 و کد ... پس از انجام این مراحل کد فعالسازی که خودپرداز به شما می‌دهد را بار دیگر با ... با مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز و یا سامانه بام ادامه فعالسازی را انجام دهید. ... همه راه‌های فعال‌سازی رمز پویا/ چگونه بدون گوشی هوشمند رمز یکبارمصرف فعال کنیم؟ ادامه...


www.mojnews.com .
نحوه دریافت رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی از طریق پیامک

Dec 29, 2019 — شرح فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک ملی از طریق کد USSD به صورت زیر است ... در صورت مشاهده پیغام سیستم مبنی بر درخواست با موفقیت انجام شد برای ادامه و فعالسازی به خود پرداز بانک ملی مراجعه نمایید. ... نحوه دریافت رمز پویا یا رمز یکبار مصرف در تمام بانک ها ... ایا بدون حضور به خودپرداز میشه رمز پویا گرف؟ ادامه...


mizbanfa.net .
آموزش گام به گام فعال سازی رمز پویا بانک ملی + راهنمای تصویری

Dec 21, 2019 — فعالسازی رمز پویا بانک ملی یا رمز یکبار مصرف به دو طریق اپلیکیشن (رمزبان بانک ملی، ... از آنجا که از دی ماه بدون ثبت نام و فعالسازی رمز پویا بانک ملی تراکنش های اینترنتی قابل انجام ... جهت فعالسازی به خودپرداز مراجعه نمایید. ادامه...


chegoone.info .
آموزش کامل فعال سازی رمز پویا بانک ملی + تصاویر و ویدیو | چگونه

Dec 25, 2019 — چگونه رمز دوم پویا بانک ملی را دریافت کنیم ... همچنين در هنگام انجام تراكنش با دستگاه خودپرداز، فاصله مناسب توسط مشتری ... بدون نياز به اتصال دائمی به اينترنت، اقدام به دريافت رمز يكبار مصرف جهت انجام ... فعالسازی رمز يكبار مصرف به مدت يكسال اعتبار دارد و پس از اتمام ... مراجعه به دستگاههای کیوسک غیر نقدی ادامه...


namnak.com .
آموزش تصویری روش های فعال سازی “رمز یکبار مصرف بانک ملی”

برای فعال سازی رمز یکبار مصرف بانک ملی روش های گوناگونی اعم از طریق برنامه برای ... دستگاه خودپرداز غیر نقدی بانک ملی و اینترنت بانک ملی یا سامانه بام بانک ملی ... از این رو ابتدا باید به نزدیک ترین شعبه بانک ملی مراجعه کنید و مراحلی که در ادامه ... بانک ملی وجود دارد، می توانید اقدام به فعال سازی رمز پویا بانک ملی خود کنید. ادامه...


www.ibena.ir .
امکان فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی بانک ملی - ایبِنا

Mar 9, 2020 — فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی بانک ملی ایران بر روی پایانه های ... رمز دوم پویا ... به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی، مشتریان این بانک از این پس می توانند رمز دوم یکبار مصرف پیامکی کارت های خود را بدون نیاز به نصب ... بدین منظور کافی است مشتری با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی ایران از ... ادامه...


www.gostaresh.news .
فعالسازی غیرحضوری رمز پویا تنها در سه بانک - گسترش نیوز

Dec 24, 2019 — اگر مشتری بانک‌های ملی، تجارت، مسکن، آینده، سامان و کشاورزی هستید، ... آنها بدون مراجعه حضوری به خودپرداز یا شعبه بانک، رمز دوم پویا کارت‌هایشان را فعال کنند. ... اگر در فعال کردن رمز پویا عجله دارید، می‌توانید با مراجعه به خودپرداز ... ادامه...


bimebazar.com .
فعالسازی رمز پویا (رمز یکبار مصرف) همه بانک‌ها + ویدئو آموزشی

به منظور استفاده از رمز پویا برای حساب بانک ملی دو روش وجود دارد: اگر از کاربران ... برای فعالسازی رمز دوم پویا بانک مسکن می‌تواند به یک عابر بانک مسکن مراجعه کنید. ... سپس به یکی از دستگاه‌های خودپرداز بانک پارسیان مراجعه کنید. ... امکان اضافه شده بود و توانستم رمزنگار ملت را بدون مراجعه حصوری به عابر بانک فعال کنم ، در ... ادامه...


saednews.com .
نحوه فعال سازی و استفاده از رمز پویا بانک ملی | ساعدنیوز

Apr 22, 2020 — با مراجعه به یکی از دستگاه های خودپرداز و انجام مراحل زیر فرآیند فعال سازی ... این دوره باید مجددا نسبت به فعال سازی رمز پویا بانک ملی اقدام نمایید. ادامه...


asrebank.ir .
روش فعال‌سازی رمز دوم پویای بانک ملی از طریق USSD، پیامک و ...

برای ادامه فرآیند فعال‌سازی رمز دوم پویای بانک ملی باید به یکی از خودپردازهای این بانک مراجعه و مراحل زیر را دنبال کنید: 1- از منوی خودپرداز گزینه فعال‌سازی رمز ... ادامه...


hamrahcard.ir .
نحوه فعال سازی و دریافت رمز پویا برای هر بانک ... - همراه کارت

روش اصلی معرفی شده برای دریافت رمز پویا بانک ملی استفاده از «سامانه 60» است. پس از دانلود این اپلیکیشن از طریق مراجعه به شعبه و یا دستگاه خودپرداز آن را فعال ... ادامه...


gadgetnews.net .
دانلود برنامه دریافت رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی ؛‌ رمز دوم پویا ...

Nov 5, 2020 — دانلود برنامه دریافت رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی ؛‌ رمز دوم پویا بانک ملی + آموزش فعال سازی – آخرین به روز رسانی در ۱۵ آبان ۹۹. یک دیدگاه ارسال ... ادامه...


bodyspinner.co .
نحوه فعالسازی رمز دوم پویا – بادی اسپینر

۲- مراجعه به یکی از دستگاه‌های خودپرداز یا پایانه‌ی بانکی غیر نقد بانک، ... ۳– نحوه فعال‌سازی رمز پویا (رمز دوم یکبار مصرف) بانک ملی ... امکان فعال‌سازی رمز دوم یک‌بار مصرف کارت بانک سامان بدون نیاز به حضور در شعبه و از طریق نت بانک نیز انجام می‌شود. ... برای فعال‌سازی رمز دوم یک‌بارمصرف پویا بانک پاسارگاد می‌توان با مراجعه به ... ادامه...


myket.ir .
رمزبان بانک ملی - رمز دوم پویا - مایکت

رمزبان یک رمز ساز است که باید برای حساب bmi فعال سازی کنید. ... با مراجعه به دستگاه های خودپرداز و یا به سامانه بام رمز پویای خود (رمز اول یا رمز دوم) را فعال فرمایید، ... ادامه...


www.flytoday.ir .
فعالسازی رمز پویا | فلای تودی

راهنمای فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف برای همه بانکهای ایرانی در فلای تودی. ... به یکی از دستگاه‌های خودپرداز بانک آینده مراجعه کنید و از منوی «عملیات رمز» و «فعالسازی رمز یکبار ... دریافت رمز دوم یکبار مصرف کارت بانک ملی از طریق اینترنت. ادامه...


www.irna.ir .
فعال‌سازی رمز دوم پویا غیر حضوری است - ایرنا

Mar 5, 2020 — ... فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف کارت بانکی، به شعب بانکی مراجعه نکنند. ... تنها با مراجعه به اینترنت بانک، همراه بانک یا خودپرداز می‌توانند رمز دوم پویای کارت خود را فعال کنند. ... بانک‌ها، تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری ... تقویت اقدام های حفاظتی در جنگل و عرصه‌های ملی ضروری است. ادامه...


www.donyayebank.ir .
فعالسازی رمز پویای پیامکی بانک ملی روی خودپردازها - اخبار بانک

فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی بانک ملی ایران بر روی پایانه های ... از این پس می توانند رمز دوم یکبار مصرف پیامکی کارت های خود را بدون نیاز به نصب ... با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی ایران از طریق منوی عملیات رمز ← فعالسازی رمز دوم ... ادامه...


www.shahrsakhtafzar.com .
راهنمای کامل فعال‌سازی رمز پویا (رمز یک‌بار مصرف) برای کلیه ...

Feb 9, 2020 — به هر حال در ادامه سعی می‌کنیم نحوه فعالسازی رمز پویا برای همه بانک‌های فعال در ... بانک ملی ایران | بانک ملت | بانک سپه | بانک کشاورزی | بانک مسکن ... بام، مراجعه به دستگاه‌های کیوسک و یا دستگاه‌های خودپرداز فعالسازی اولیه را انجام ... شده بود و توانستم رمزنگار ملت را بدون مراجعه حصوری به عابر بانک فعال کنم ، در ... ادامه...


safarmarket.com .
راهنمای فعال‌سازی رمز پویا (رمز یک‌بار مصرف) کلیه بانک‌های کشور

Jump to فعال‌سازی رمز یکبار مصرف بانک ملی‎ — ۶- به خودپرداز بانک ملی مراجعه کرده و در بخش رمز، فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف را انتخاب کنید. ادامه...


www.majalenazi.ir .
آموزش دریافت رمز دوم یکبار مصرف و رمز پویا بانک ملی با چند روش

Jan 28, 2020 — فعالسازی رمز پویا بانک ملی با کد USSD به شماره #۶۰*۷۳۷* ... با مراجعه به یکی از دستگاههای خودپرداز و انجام مراحل زیر فرآیند فعالسازی را کامل کنید. ... مطالب و خبرهای این سایت بدون دخالت انسانی و فقط توسط نرم افزار از سایت های ... ادامه...


www.shomanews.com .
امکان فعالسازی رمز دوم پویا بانک ملی ایران روی پایانه های خودپرداز

Mar 9, 2020 — فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی بانک ملی ایران بر روی پایانه های ... این پس می توانند رمز دوم یکبار مصرف پیامکی کارت های خود را بدون نیاز به نصب ... بدین منظور کافی است مشتری با مراجعه به خودپردازهای بانک ملی ایران از ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر