موضوعات وبسایت : اخبار
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

شرایط گرفتن دسته چک بانک کشاورزی برای اولین بار

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 13 دی 1400 ساعت 00:27

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان شرایط گرفتن دسته چک بانک کشاورزی برای اولین بار را مطالعه خواهید کرد.

جاری اشخاص:

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

اين حساب مخصوص اشخاص حقيقي است .پرداخت هرگونه وجه ازاين حساب ، منوط به دستوردارنده حساب ازطريق صدورچك دروجه خود، حامل ياشخص معين است.

شرايط افتتاح حساب : كليه اشخاص حقيقي با داشتن شرايط زير مي توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره مند شوند.

•    نداشتن هيچگونه سابقه معاملاتي سوء

•    اشخاصي كه به نوعي فعاليت با معاملات و داد وستد هاي اقتصادي سرو كار دارند.

•    مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب و مذاكره با رئيس شعبه (يا مسئول گروه امور مالي ) وموافقت اوليه مسئول شعبه

حداقل سن : 18سال تمام

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب : مبلغ خاصي تعيين نشده است.


مدارك لازم براي افتتاح حساب:•    ارائه درخواست كتبي

•    ارائه اصل شناسنامه و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي

•    معرفي شخص يا اشخاص (حقيقي يا حقوقي) به عنوان معرف كه مورد تائيد بانك باشند.

•    پاسخ مثبت بانك مركزي به استعلام بانك كشاورزي درخصوص نداشتن چکهاي برگشتي

•    تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

نکته 1 : افتتاح حساب قرض الحسنهجاري براي اشخاص روشندل ، بي سواد و معلولان از ناحيه دو دست با معرفي شخص امين ومورد اعتماد وي طبق مقررات بانك امكان پذيراست.پرداخت هرگونه وجه با امضاي فرد امين ومهردارنده حساب درچك صورت مي گيرد.

نکته 2 :افتتاح انواع حسابهاي ريالي به نام اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران با ارائه مدارك لازم و قابل قبول ، طبق مقررات بانك وقوانين جاري كشور بلامانع است.

نکته 3 : شناسايي دقيق آدرس پستي متقاضي توسط مسئول و يا نماينده شعبه

نحوه استفاده از حساب : •    هر گونه دريافت و پرداخت از اين حساب با استفاده از دسته چك صورت مي گيرد.

نکته : در صورت همراه نداشتن دسته چك، از چكهاي عمومي(آزاد) يا امنيبوس استفاده مي شود. دارنده حساب باتقاضاي كتبي ازشعبه مي تواند چك امنيبوس دريافت دارد.در اين حالت چك عمومي در يك برگ جانشين چك دارنده حساب مي شود.

•    دارنده حساب با دسته چكي كه در اختيارش قرارداده مي شود مي تواند خود يا هر شخص ديگري كه چك به حواله كرد وي صادر مي گردد به شعبه موردنظر( شعبه افتتاح کننده حساب) مراجعه كرده و وجه حواله شده در متن چك را دريافت دارد.

•    درصورتيكه دارنده چك دسترسي به شعبه صادر كننده چك رانداشته باشد مي تواند به يكي از نزديكترين شعب بانك كشاورزي ويا هر شعبه بانك ديگري که نزدآن شعبه حساب داشته باشدمراجعه کرده و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي(کلرينگ) نسبت به وصول چك اقدام كند.

•    درصورتيكه محل پرداخت چک، خارج از حوزه عمل اتاق پاياپاي اسناد بانكي باشد دارنده چک مي تواند به يكي از شعب بانك كشاورزي مراجعه كرده و از طريق چك فاكس (توسط شعب بانک کشاورزي) وبروات(ازطريق سايرشعب بانکها) نسبت به وصول وجه چك اقدام كند.

شرح روال استفاده از خدمت 

حساب قرض الحسنه جاري اشخاص

    خلاصه مراحل    1- مراجعه به شعبه افتتاح كننده حساب

2- مذاكره با رئيس شعبه ويامسئول امورمالي ويا رئيس دايره صندوق يا دايره تجهيزمنابع شعبه 

3-استعلام ازبانك مركزي به منظور حصول اطمينان ازنبود چك برگشتي ونداشتن هيچگونه سوابق معاملاتي سوء به نام مشتري 

4-داشتن حداقل 18 سال تمام 

5- ارائه مدارك لازم وتكميل كارت نمونه امضا
 تعريف فعاليت:اين حساب مخصوص اشخاص حقيقي است .پرداخت هرگونه وجه ازاين حساب منوط به دستوردارنده حساب ازطريق صدورچك دروجه خود حامل يا شخص معين است.
 

جاری دولتی:

اين حساب مخصوص ارگانها , وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي است . افتتاح اين حساب با مجوز خزانه داري كل صورت مي گيرد. ضمناًبراساس توافق دوجانبه و داشتن سپرده قابل توجه درنزد بانك ,خدمات پرداخت حقوق كاركنان آنهاتوسط بانك امكان پذير است. همچنين اعطاي وام قرض الحسنه معيشتي , مانند حساب قرض الحسنه جاري شركتها براي دارندگان اين حساب طبق مقررات و ضوابط موجود قابل اجراست

شرايط افتتاح حساب : كليه موسسات دولتي ، وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي با داشتن شرايط زير مي توانند ازامتيازات و مزاياي اين حساب بهره مند شوند.

•    مراجعه نماينده موسسه ياسازمان جهت مذاكره با مسئول شعبه (يا مسئول گروه امور مالي ) وموافقت اوليه مسئول شعبه

•    ارائه درخواست كتبي شرکت ،موسسه ياسازمان ذي ربط به شعبه

مدارک موردنياز : •    ارائه معرفي نامه كتبي از سازمان

•    ارائه مجوزاز خزانه داري كل

•    ارائه اصل و يكبرگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه ( ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه در صورت وجودتوضيحات) دارندگان حق امضاء (کنترل تاريخ اعتبارامضا) و ارائه شماره ملي

•    تكميل فرمهاي موردنياز درشعبه

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب : مبلغ خاصي تعيين نشده است.

نحوه استفاده از حساب : •    هر گونه دريافت و پرداخت از اين حساب با استفاده از دسته چك صورت مي گيرد. دارنده حساب با دسته چكي كه در اختيارش قرارداده مي شود مي تواند خود يا هر شخص ديگري كه چك به حواله كرد وي صادر مي گردد به شعبه موردنظر مراجعه كرده و وجه حواله شده در متن چك را دريافت دارد.

•    درصورتيكه دارنده چك دسترسي به شعبه صادر كننده چك نداشته باشد مي تواند به يكي از نزديكترين شعب بانك كشاورزي ويا هر بانك ديگري مراجعه كند و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي نسبت به وصول وجه چك اقدام نمايد .

•    درصورتيكه محل پرداخت چک، خارج از حوزه عمل اتاق پاياپاي اسناد بانكي باشد دارنده چک مي تواند به يكي از شعب بانك كشاورزي مراجعه كرده و از طريق چك فاكس (توسط شعب بانک کشاورزي) وبروات(ازطريق سايرشعب بانکها) نسبت به وصول وجه چك اقدام نمايد.

 شرح روال استفاده از خدمت  

حساب قرض الحسنه جاري دولتي

    خلاصه مراحل:

1- درخواست كتبي ازموسسه يا سازمان ذيربط 

2- مراجعه نماينده سازمان متقاضي به شعبه ومذاكره با رئيس شعبه /مسئول امورمالي /رئيس دايره صندوق يارئيس دايره تجهيزمنابع 

3 - ارائه مدارك لازم وتكميل كارت نمونه امضا
    تعريف فعاليت    اين حساب مخصوص ارگانها . وزارتخانه هاوسازمانهاي دولتي است.افتتاح اين حساب با مجوز خزانه داري كل صورت مي گيرد .ضمنا براساس توافق دوجانبه وداشتن سپرده قابل توجه درنزد بانك خدمات پرداخت حقوق كاركنان آنها توس بانك امكانپذيراست .همچنين اعاي وام قرض الحسنه معيشتي وبرخي تسهيلات ديگر مانند حساب قرض الحسنه جاري شركتها براي دارندگان اين حساب طبق مقررات وضوابط موجود قابل اجراست .
 

جاری شرکت ها:

اين حساب مخصوص اشخاص حقوقي است . ماهيت اين حساب مانند حساب قرض الحسنه جاري اشخاص است . ضمناًعلاوه بر مزاياي حساب جاري اشخاص، دارندگان اين حساب مي توانند از امتياز دريافت وام قرض الحسنه معيشتي براي كاركنان خود، براساس ميانگين مانده اين حساب, بر طبق ضوابط و مقررات موجودبانك استفاده كنند.

شرايط افتتاح حساب : كليه اشخاص حقوقي با داشتن شرايط زير مي توانند ازامتيازات و مزاياي اين حساب بهره مند شوند.

•    . نداشتن هيچگونه سابقه معاملاتي سوء

•    مراجعه نماينده شركت يا موسسه جهت مذاكره با مسئول شعبه يا مسئول امور مالي وموافقت اوليه مسئول شعبه

مدارک موردنياز : •    ارائه درخواست كتبي

•    ارائه اصل و يكبرگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه ( ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه در صورت

•    وجودتوضيحات) دارندگان حق امضاء (کنترل تاريخ اعتبارامضا) و ارائه شماره ملي

•    ارائه معرفي نامه از شركت يا موسسه ذي ربط

•    ارائه اصل و يك نسخه رونوشت از اساسنامه شركت يا موسسه

•    ارائه اصل و يك برگ رونوشت از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور

•    تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

•    پاسخ مثبت بانك مركزي به استعلام بانك كشاورزي درخصوص چکهاي برگشتي

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب : مبلغ خاصي تعيين نشده است.

نحوه استفاده از حساب : •    هر گونه دريافت و پرداخت از اين حساب با استفاده از دسته چك صورت مي گيرد.

•    دارنده حساب با دسته چكي كه در اختيارش قرارداده مي شود مي تواند خود يا هر شخص ديگري كه چك به حواله كرد وي صادر مي گردد به شعبه موردنظر مراجعه كرده و وجه حواله شده در متن چك را دريافت دارد.

نکته : چنانچه قبل ازدريافت پاسخ استعلام بانک مرکزي، اگرحساب جاري به صورت موقت بازشده باشد، تازمان وصول پاسخ بانک مرکزي شعب مجاز به صدوردسته چک نمي باشند.

•    درصورتيكه دارنده چك دسترسي به شعبه صادر كننده چك رانداشته باشد مي تواند به يكي از نزديكترين شعب بانك كشاورزي ويا هر شعبه بانك ديگري که نزدآن شعبه داراي حساب است مراجعه كرده و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي نسبت به وصول چك اقدام نمايد .

•    درصورتيكه محل پرداخت چک، خارج از حوزه عمل اتاق پاياپاي اسناد بانكي باشد دارنده چک مي تواند به يكي از شعب بانك كشاورزي مراجعه كرده و از طريق چك فاكس (توسط شعب بانک کشاورزي) وبروات(ازطريق سايرشعب بانکها) نسبت به وصول وجه چك اقدام كند.

ويژگي ها ي خاص حساب قرض الحسنه جاري شركتها :

•    اعطاء وام قرض الحسنه معيشتي به كاركنان شركت براساس مانده حساب شرکت

•    ارائه دسته چك رونوشت دار: اين نوع دسته چك براي شركتهاي فعالي است كه به رونوشت چك به عنوان سند كاري خود نياز دارند.

شرح روال استفاده از خدمت   

حساب قرض الحسنه جاري شركتها

خلاصه مراحل:

1-مراجعه نماينده شركت ياموسسه به شعبه موردنظر با(همراه داشتن معرفي نامه از جانب شركت)  

2- مذاكره با مسئول شعبه /مسئول امورمالي /مسئول دايره صندوق /دايره تجهيزمنابع  

3-استعلام ازبانك مركزي درخصوص نداشتن چك برگشتي (به نام شركت ودارندگان امضا )  

4- ارائه مدارك لازم براي افتتاح حساب ازسوي نماينده شركت

تعريف فعاليت:اين حساب مخصوص اشخاص حقوقي است ماهيت اين حساب مانند حساب جاري اشخاص است ضمنا علاوه برمزاياي حساب جاري اشخاص دارندگان اين حساب مي تواند ازامتياز دريافت وام قرض الحسنه معيشتي براساس ميانگين مانده اين حساب براي كاركنان خود برطبق ضوابط ومقررات بانك استفاده كنند .


حساب پس انداز قرض الحسنه بانک کشاورزی ◄سایر منابع و مطالب مرتبط با شرایط گرفتن دسته چک بانک کشاورزی برای اولین بار [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
banki.ir .
حساب جاری بانک کشاورزی - بانکی

Aug 5, 2008 — نحوه استفاده از حساب : • هر گونه دريافت و پرداخت از اين حساب با استفاده از دسته چك صورت مي گيرد. نکته : در صورت همراه نداشتن دسته چك، از ... ادامه...


sad24.ir .
راهنمای جامع دریافت دسته چک بانک های مختلف | ساد 24 - ساد۲۴

May 21, 2020 — برای گرفتن دسته چک شما در اولین مرحله شما باید حساب جاری برای خود افتتاح کنید. برای افتتاح حساب در بانک ملت باید با در دست داشتن مدارک ... ادامه...


arga-mag.com .
شرایط گرفتن دسته چک و مدارک لازم برای صدور دسته چک - آرگا

Jun 1, 2020 — گرفتن دسته چک ملتزم قوانین و شرایطی است و متقاضیان آن باید مشمول شرایط ... حداقل ۸۰ درصد از برگه های دسته چک چه صادر شده و باطل را به بانک تحویل دهند. ... در طی ۱۰ سال بیشتر از ۲ بار محل زندگی خود را تغییر نداده باشند. ... افتتاح حساب آنلاین و بدون نیاز به حضور در شعبه، برای اولین بار در بانک مهر ایران. ادامه...


nex98.ir .
شرایط گرفتن دسته چک بانک ملی برای اولین بار - ❤️ نکس 98

شرایط گرفتن دسته چک بانک ملی برای اولین بار را از سایت نکس 98 دریافت کنید. ... چک صیاد بانک ها اعم از بانک ملت، ملی، رفاه، سپه، صادرات، تجارت و کشاورزی با ... ادامه...


www.webhostingtalk.ir .
شرایط دریافت دسته چک - انجمن تخصصی وب هاستینگ ایران

May 11, 2017 — سلام دوستان شرایط گرفتن دسته چک رو میخواستم بدونم بانک اصلیم که باهاش بیشتر کار میکنم پاسارگاد هست ملی و ملت و صادرات و سامان هم حساب هام ... ادامه...


www.akhbarbank.com .
شروط گرفتن دسته چک جدید در بانک ها چیست؟ - اخبار بانک

Jul 31, 2016 — افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک دارای شرایطی است که باید در هنگام افتتاح ... بهتر است شما به یکی از شعبات بانک کشاورزی بروید و استعلام چک ... با عرض سلام وخسته نباشید بنده برای اولین بار جهت دریافت دسته چک به چند ... ادامه...


www.bki.ir .
خدمات سپرده ای - بانک کشاورزی

حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک. براساس این حساب مشتریان محترم بانک می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری بدون دسته چک ( جاری کشاورز- 77مهرگستر ... ادامه...


www.rade.ir .
قرض الحسنه جاری بانک کشاورزی | رده Rade

براساس این حساب مشتریان محترم بانک می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاري بدون دسته چك ( جاري كشاورز- 77مهرگستر – طرح‌هاي چهارگانه ايران ) و دریافت کارت ... ادامه...


www.rouydad24.com .
بدون شغل، جواز کسب و کارت ملی دسته چک بگیرید!/ دلالان ...

Sep 4, 2018 — این روز‌ها معضل گرفتن دسته چک برای آن افرادی که نه شغل دولتی دارند و نه جواز ... باز و بسته کردن منو ... می‌گوید چند وقت پیش فردی در شرایط شما برای نداشتن کارت ملی ۵ میلیون ... محسن می‌گوید ارتباطات خوبی با رییس شعبه‌های برخی از بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی دارم. ... خطر دومین پرونده بزرگ مالی در پرسپولیس ... ادامه...


bmi.ir .
سپرده قرض الحسنه جاری - بانک ملی

شرايط و مدارك لازم برای افتتاح حساب. اهليت متقاضي - عبارت است از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق و اعمال و اجراي آن، بعبارت ديگر عاقل، بالغ و رشيد بوده ... ادامه...


setare.com .
شرایط گرفتن دسته چک برای افراد حقیقی و حقوقی | ستاره

Jump to شرایط گرفتن دسته چک براساس بانک مرکزی‎ — براساس ماده ۷ قانون صدور دسته چک، افرادی که در گذشته چک برگشتی داشته‌اند یا به بانک بدهکار هستند اجازه‌ی دریافت چک ... در ۱۰ سال گذشته حداکثر ۲ بار تغییر مکان داده باشد. ادامه...


bankmellat.ir .
بانک ملت> صدور دسته چک در تمام شعب

صفحه اصلی; درباره ملت. معرفی. تاریخچه · هیأت مدیره · هیأت عامل · ساختار سازمانی · منشور اخلاقی · افتخارات ملی و بین المللی · مسئولیت اجتماعی · حوزه فرهنگ‌سازی ... ادامه...


www.bankavl.com .
چگونه دسته چک بگیریم؟ - بانک اول

Oct 11, 2020 — ... صادرات · بانک تجارت · بانک سپه · بانک کشاورزی · بانک رسالت · بانک پارسیان ... طبق اعلام بانک مرکزی شرایط جدید ارائه دسته چک برای افراد متقاضی به شرح ذیل است: ... در طی ۱۰ سال بیشتر از ۲ بار محل زندگی خود را تغییر نداده باشند. ... این چک بانکی در حقیقت چکی مطمئن و قابل وصول است و در زمان صدور چک ... ادامه...


www.eghtesadonline.com .
شروط گرفتن دسته چک جدید در بانک ها | اقتصاد آنلاین

Aug 2, 2016 — برای گرفتن دسته چک جدید، صاحبان حساب های جاری باید چه شرایطی را ... دسته چک برای بار دوم به بعد برگشت حداقل ۸۰ درصد برگ های دسته چک ... ادامه...


forum.persiantools.com .
نحوه گرفتن دسته چک | انجمنهای پرشین تولز

Oct 2, 2014 — دسته چک اولش بگم هیچ قصد برای خرج کردنش ندارم. ... محصولات آنتی ویروس کمترین قیمت در ایران · بـرای اولیـن بار در پی تی: فروش قـارچ ... من خودم بانک ملی ، تجارت ، رفاه ، سپه ، قرض الحسنه مهر ایران و ملت حساب جاری دارم هم ... صادر شد خبرت میکنیم البته گفت یه حساب عابر هم باز کن که من همون شعبه داشتم اصلا هم ... ادامه...


www.parsian-bank.ir .
قرض الحسنه جاری - بانک پارسیان

شرایط. داشتن حداقل سن 18 سال داشتن معرف خوش حسابی در سیستم بانکی کشور ... با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری شما علاوه بر امکان استفاده از دسته چک می ... ادامه...


www.tejaratbank.ir .
Tejaratbank:: قوانین مرتبط - بانک تجارت

شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی ... افتتاح دو یا چند حساب برای یک نفر; استعلام حساب جاری; تحویل دسته چک; وکیل در حساب جاری ... بدیهی است چنانچه یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره دارای سابقه صدور چک بلامحل ... مربوطه وجه آنرا از حساب صادرکننده برداشت و به ذینفع پرداخت نماید، این امر می تواند چندین بار صورت پذیرد. ادامه...


www.banksepah.ir .
در مورد حساب جاری - بانک سپه

حسب ماده 311 قانون تجارت در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای ... است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است. ... شرایط و مدارک مورد نیاز برای افتتاح را در صفحه «حساب قرض الحسنه جاری» در ... چک جدید می توانند درخواست اخذ دسته چک خود را به تمامی شعب بانک سپه ارائه نمایند. ادامه...


www.cbi.ir .
( ﺭﻳﺎﻟﻲ ) ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺷﺮﺍﻳﻂ. ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ. ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ. ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﮏ. ﺑﺮﺍﻱ. ﺷﺨﺺ. ﺣﻘﻴﻘﻲ. ﻣﺎﺩﻩ. ٢. -. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ... ﺻﺪﻭﺭ. ﭼﮏ. ،“. ﻣﻤﻨﻮﻉ. ﺍﺳﺖ . ﻣﺎﺩﻩ. ٥. -. ﺍﻋﻄﺎ. ﻱ. ﺩﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ... ﺑﺎﺭ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ... ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ. ادامه...


www.eghtesadnews.com .
شرایط جدید دریافت دسته چک اعلام شد + جرئیات

Jul 21, 2017 — بانک مرکزی شرایط جدید ارائه دسته چک را اعلام کرد که بر این اساس، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولان ... ادامه...


www.mojnews.com .
صفر تا صد دسته چک های سامانه صیاد/ بازگشت اعتبار به چک با ...

Oct 14, 2018 — با صدور این نوع چک‌ها به محض آنکه اولین چک شخص برگشت بخورد، به‌دلیل ... چنانچه، درخواست‌دهنده از نظر بانک مرکزی، واجد شرایط دریافت دسته چک ... ادامه...


www.hamshahrionline.ir .
شرایط عجیب برخی بانک‌ها برای افتتاح حساب | تصویر مدارک ...

May 16, 2020 — proof address یک بار و برای صدور کارت ملی انجام می شود نه اینکه یک بار بانک، یک بار مدرک تحصیلی، ثبت نام بورس و ... اسمش هم گذاشتن احراز ... ادامه...


www.sbank.ir .
پورتال بانک سرمایه:: حساب قرض الحسنه جاری

حساب قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرداد فی مابین بانک و متقاضی ... امضای قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری مندرج در فرم افتتاح حساب جاری . ... اشخاص حقیقی حساب جاری افتتاح نماید مشروط به اینکه دارندگان امضا برای صدور ... دسته چک توسط مشتری; تهیه و تحویل دسته چک 10 برگی (برای اولین بار) توسط شعبه. ادامه...


www.gostaresh.news .
پول بده، دسته چک بگیر! - گسترش نیوز

Jul 1, 2019 — برای اخذ دسته‌چک از مسیر‌های قانونی، فرد متقاضی باید شرایط به ... با رئیس شعب بانک‌ها به اخذ دسته چک برای افراد ناشایسته می‌کنند و حتی در ... ادامه...


www.topnaz.com .
شرایط گرفتن دسته چک چیست؟

شرایط گرفتن دسته چک از سوی بانک مرکزی تعیین می شود ولی هر بانکی می تواند الزامات بیشتری را تعیین کند. ... گرفتن دسته چک + تمام شرایط گرفتن دسته چک برای افراد حقیقی و حقوقی ... در ۱۰ سال گذشته حداکثر ۲ بار تغییر مکان داده باشد. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر