موضوعات وبسایت : اخبار
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

کد ussd بانک ملی

کد ussd بانک ملی

نویسنده : سمانه KZ | زمان انتشار : 13 اسفند 1400 ساعت 12:57

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان کد ussd بانک ملی را مطالعه خواهید کرد.

logo.png

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

logo.png

بانک ملی ایران

:رمزبان، اپلیکیشنی صرفا جهت تولید رمز یکبار مصرف


دانلود نسخه آی او اس رمزباندانلود نسخه اندروید رمزبان (پشتیبانی از اندروید 10)

آموزش نصب رمزبانآموزش فعال سازی رمزبان در سامانه بام


USSD فعالسازی از طریقلیست شعبشعب شهاب ملیجانمایی خودپردازهاiPhone_Home.png

درباره 60

با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می گردد، خواهشمند است چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می نمایید، در اسرع وقت از طریق بانک صادر کننده کارت خود، نسبت به پویاسازی رمز دوم پویا (یکبار مصرف) اقدام بفرمایید. اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش های اﺻﻠﯽ بانک ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. در همین راستا بانک ملی ایران ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در دستور کار قرار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را معرفی نمود.

about_iphone.png

سامانه 60 برای چه محیط هایی مناسب است؟

ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و نصب شده در ﻧﻘﺎط ﻧﺎ اﻣﻦ

پایانه های فروش (POS) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ (دﺳﺖ فروش های ﺑﯿﻦ راﻫﯽ و ...)

ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس

در مکان هایی ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه، اﻣﮑﺎن ورود رﻣﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی را از وی ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

نکته: کاربر ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ اول/دوم ﺧﻮد، از رﻣﺰ اول/دوم ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﺳﺘﻔﺎده میﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن، اﻋﺘﺒﺎرش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻟﺬا، اﻓﺸﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺧﻄﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ویدئو

اگر می خواهید بدانید اپلیکیشن 60 چیست، شما را به دیدن این کلیپ ها دعوت میکنیم.

:برای نصب اپلیکیشن 60، اقدامات داخل فایل راهنما را به ترتیب باید انجام دهید

راهنمای جامع نصب و فعالسازیفعالسازی از طریق خودپردازcashless فعالسازی از طریق کیوسک وفعالسازی از طریق سامانه بام

دانلود برنامه

مشتری گرامی برای استفاده از سامانه 60، قبل از نصب برنامه حتما راهنمای نصب را مطالعه فرمایید.

:ویژگی های اضافه شده در نسخه جدید آی او اس نسخه جدید 2.0.3

• تغییر و بروزرسانی طراحی
• تغییر شماره ترمینال ماژول سداد
• خواندن کد یکبارمصرف ارائه شده در پیامک، زمان ثبت نام به صورت اتوماتیک
• امکان ایجاد رمز ورود جهت امنیت بیشتر
• امکان بازیابی اطلاعات کاربر
• امکان بازیابی تاریخچه تراکنش ها
• ایجاد امکان بازیابی تاریخچه خرید شارژ
• افزودن بارکد خوان در بخش پرداخت قبض
• امکان ذخیره کارت های مبدا و مقصد به صورت جداگانه
• ایجاد امکان خرید آنلاین کارت هدیه مجازی
o اضافه شدن کادر نوشتن متن
o نمایش اطلاعات کارت هدیه مجازی بعد از خرید آنلاین
o امکان اشتراک گذاری کارت هدیه خریداری شده در شبکه های اجتماعی

:ویژگی های اضافه شده در نسخه جدید 2.1.1 اندروید

• پشتیبانی از اندروید 10
• تغییر و بروزرسانی طراحی
• خواندن کد یکبارمصرف ارائه شده در پیامک، زمان ثبت نام به صورت اتوماتیک
• امکان ایجاد رمز ورود جهت امنیت بیشتر
• امکان بازیابی اطلاعات کاربر
• امکان بازیابی تاریخچه تراکنش ها
• ایجاد امکان بازیابی تاریخچه خرید شارژ
• طرلحی مجدد بخش بارکد خوان در پرداخت قبض
• امکان ذخیره کارت های مبدا و مقصد به صورت جداگانه
• ایجاد امکان خرید آنلاین کارت هدیه مجازی
o اضافه شدن کادر نوشتن متن
o نمایش اطلاعات کارت هدیه مجازی بعد از خرید آنلاین
o امکان اشتراک گذاری کارت هدیه خریداری شده در شبکه های اجتماعی
o ایجاد فیلتر در نقشه دسترسی به مراکز صدور کارت هدیه
• ارائه سرویس نشان ملی

:ویژگی های اضافه شده در نسخه جدید 2.2.0 اندروید

• رفع باگ نسخ قبلی اپلیکیشن
• ایجاد امکان اشتراک گذاری تاریخچه

download_screen.png

نسخه: 2.0.3

تاریخ: 99/08/28

IOS


نسخه: 2.2.0

تاریخ: 99/08/20

ANDROID

فایل نصب برنامه

جهت دانلود نرم افزار برای سیستم عامل مورد نظر، روی لینک های روبرو کلیک نمایید:

USSD فعالسازی از طریق

مشتریانی که فاقد گوشی هوشمند بوده یا تمایلی به استفاده از خدمت رمز یکبار مصرف به صورت نرم افزار موبایلی ندارند، می‌توانند خدمت فوق را به صورت پیامک دریافت نمایند.
امکان استفاده از رمز یکبار مصرف برای انجام تراکنش های غیر حضوری برای تمامی دارندگان ملی کارت با نصب برنامه 60 و یا کد دستوری

*737*60#

USSD فایل راهنمای

هشدارها و خطاهای احتمالی و نحوه رفع آن

مشتریان محترم توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام در سامانه و فرایندهای فعالسازی نرم افزار و رمزهای یکبار مصرف ممکن است با برخی خطاها و هشدارهای سیستمی مواجه شوید. بر این اساس، این راهنما به منظور تشریح در خصوص انواع هشدارها و نحوه رفع آن تهیه گردیده است.

دانلود فایل راهنما

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ است ©سایر منابع و مطالب مرتبط با کد ussd بانک ملی [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
bmi.ir .
فعال سازی رمز یکبار مصرف - بانک ملی

Oct 23, 2019 — راهنمای کاربری فعال سازی رمز یکبار مصرف از طریق. USSD. 2. -2. فعالسازی: با شماره گیری کد دستوری. ) 2#. *. 60. *. 737. *(. وارد منوی فعالسازی می. ادامه...


bmi.ir .
بانک ملی ایران - سامانه رمز یکبار مصرف نرم افزاری 60

USSD فعالسازی از طریق لیست شعب شعب شهاب ملی ... خواندن کد یکبارمصرف ارائه شده در پیامک، زمان ثبت نام به صورت اتوماتیک • امکان ایجاد رمز ورود جهت امنیت ... ادامه...


www.bmi.ir .
امکان دریافت رمز دوم یکبار مصرف کارت های بانک ملی ایران با ...

Oct 22, 2019 — ... می داد، اما اکنون سامانه USSD طراحی شده، شرایطی ساده تر را برای دریافت ... در این روش، مشتری می تواند ابتدا با وارد کردن کد دستوری #۶۰*۷۳۷* در ... ادامه...


www.mojnews.com .
نحوه دریافت رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی از طریق پیامک

Dec 29, 2019 — برای فعالسازی به روش USSD می‌ توانید با شماره‌گیری کد *737*60# کلیه عملیات ثبت نام اولیه، فعالسازی و تولید رمز را با این سامانه انجام دهید. ادامه...


banki.ir .
لیست تمام کدهای ussd بانک ها #...* - بانکی

Jul 16, 2015 — با کدهای ussd می‌توان کارهایی مثل انتقال وجه، اعلام موجودی، خرید شارژ، پرداخت قبوض و حتی پرداخت کمک‌های خیرخواهانه را ... شماره کد USSD بانک ملی. ادامه...


banki.ir .
اعلام موجودی بانک ملی با کد ussd - بانکی

Jul 8, 2020 — اگر شما از مشتریان بانک ملی هستید، می توانید از طریق کد ussd بانک ملی اقدام به کارهای مختلفی همچون دریافت موجودی، پرداخت قبوض، خرید شارژ، ... ادامه...


namnak.com .
روش های فوری استعلام موجودی بانک ملی - نمناک

اگر شما از مشتریان بانک ملی هستید، می توانید از طریق کد ussd بانک ملی اقدام به کارهای مختلفی همچون استعلام موجودی، پرداخت قبوض، خرید شارژ، کمک به خیریه و. ادامه...


namnak.com .
کد های ussd کلیه بانک های ایران - نمناک

کد های ussd بانک ها و کد های ussd بانک تجارت و کد های ussd بانک صادرات و کد های ussd بانک ملت و کد ussd بانک ملی و کد ussd بانک ها را در نمناک ببینید. ادامه...


ana.press .
آموزش کامل فعال‌سازی رمز دوم یک‌بارمصرف (رمز پویا) بانک ملی

Dec 25, 2019 — فعال‌سازی رمز پویای بانک ملی از طریق کد USSD. کاربرانی که گوشی هوشمند نداشته باشند و یا نسخه سیستم‌عامل گوشی هوشمند آن‌ها پایین باشد، ... ادامه...


banker.ir .
لیست تمام کدهای ussd بانک ها - بنکر

شماره کد USSD بانک ملی #717* شماره کد USSD پست بانک #747* شماره کد USSD آپ (پرشین سوییچ) #733* شماره کد USSD جیرینگ #123* شماره کد USSD باجه ... ادامه...


toranji.ir .
آموزش فعال سازی رمز پویا بانک ملی از طریق اس ام اس یا ... - ترنجی

Dec 11, 2019 — آموزش فعال سازی رمز پویا بانک ملی با کد USSD به شماره #60*737*. مشتریانی هم که گوشی هوشمند نداشته و یا بدلیل پایین بودن نسخه سیستم عامل ... ادامه...


way2pay.ir .
همبانک ملی - راه پرداخت

همبانک ملی رونمایی از همبانک ملی سیزدهمین نمایشگاه تلکام USSD. ... در حال حاضر خدمات همبانک برای۴ بانک با کدهای دستوری که در جدول زیر ملاحظه می‌شود فعال شده است:. ادامه...


way2pay.ir .
نحوه دریافت رمز دوم پویای کارت بانک ملی از طریق پیامک

Jan 28, 2020 — مرحله اول: نحوه فعال‌سازی رمز ‌یک‌بار مصرف کارت بانک ملی از طریق کد ... چندین بار به خودپرداز رفته ام جهت دریافت کد چهار رقمی USSD ولی چنین کدی ... ادامه...


www.aparat.com .
فعال سازی رمز دوم پویا بانک ملی با ussd - آپارات

توی این ویدئو ، آموزش تصویری فعال سازی رمزدوم پویا و دریافت کلمه ی فعال سازی ussd رو از خودپرداز میگیریم ، ما هوای مشتریهامون رو داریم. ادامه...


mizbanfa.net .
آموزش گام به گام فعال سازی رمز پویا بانک ملی + راهنمای تصویری

Dec 21, 2019 — اپلیکیشن رمز پویا بانک ملی; رمز پویا بانک ملی با کد دستوری ... از طریق اپلیکیشن رمزبان و گزینه USSD را جهت فعالسازی از طریق کد دستوری ... ادامه...


safarmarket.com .
راهنمای فعال‌سازی رمز پویا (رمز یک‌بار مصرف) کلیه بانک‌های کشور

دریافت رمز دوم یکبار مصرف به وسیله کد USSD ۳. دریافت رمز دوم ... ۶- به خودپرداز بانک ملی مراجعه کرده و در بخش رمز، فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف را انتخاب کنید. ادامه...


www.ibena.ir .
امکان فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی بانک ملی - ایبِنا

Mar 9, 2020 — فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف پیامکی بانک ملی ایران بر روی پایانه های ... یا استفاده از کد دستوری (USSD) بر روی دستگاه های خودپرداز فعال کنند. ادامه...


www.eghtesadonline.com .
دریافت رمز پویای بانک ملی، چگونه؟ | اقتصاد آنلاین

Jan 28, 2020 — برای دریافت رمز پویا بانک ملی می‌توانید از دو طریق استفاده از نرم‌افزار 60 و کد دستوری استفاده کنید. ... انتخاب گزینه USSD 3-از منوی نوع فعالسازی ... پس از انجام این مراحل کد فعالسازی که خودپرداز به شما می‌دهد را بار دیگر با شماره ... ادامه...


bimebazar.com .
فعالسازی رمز پویا (رمز یکبار مصرف) همه بانک‌ها + ویدئو آموزشی

به منظور استفاده از رمز پویا برای حساب بانک ملی دو روش وجود دارد: اگر از کاربران گوشی ... برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف بانک تجارت از طریق USSD می‌توانید کد ... ادامه...


asrebank.ir .
روش فعال‌سازی رمز دوم پویای بانک ملی از طریق USSD، پیامک و ...

برای فعال‌سازی رمز دوم پویای بانک ملی از طریق USSD مراحل زیر را دنبال کنید: ۱- ابتدا کد دستوری #۶۰*۷۳۷* را شماره‌گیری کنید. ۲- در صفحه جدید منوی چهارگزینه‌ای ... ادامه...


tnews.ir .
اعلام موجودی بانک ملی با کد ussd - تی نیوز

Jul 11, 2020 — کد Ussd بانک ملی برای دریافت موجودی حساب اگر شما از مشتریان بانک ملی هستید، می توانید از طریق کد ussd بانک ملی اقدام به کارهای مختلفی همچون ... ادامه...


rasanebank.com .
رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی. آموزش دریافت با پیامکSMS ...

آموزش دریافت پیامکی SMS رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی با ...‎ — آموزش فعال سازی رمز پویا بانک ملی با USSD. ۳- فعالسازی: با شماره گیری کد ... ادامه...


gadgetnews.net .
دانلود برنامه دریافت رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی ؛‌ رمز دوم پویا ...

Nov 5, 2020 — دانلود برنامه دریافت رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی برای گوشی های موبایل اندروید و آی او اس (آیفون) . دریافت و آموزش اپلیکیشن 60 بانک ملی ... ادامه...


virgool.io .
راهنمای استفاده از رمز یکبار مصرف برخی از بانک ها - ویرگول

راهنمای فعالسازی اپلیکیشن های تولید رمز یکبار مصرف از سوی بانک های ملی، تجارت، ... کد #719* کد USSD بانک صادراته، شماره گیریش کنین تا وارد سامانه همبانک ... ادامه...


www.melipayamak.com .
USSD چیست؟ | همه چیز درباره ستاره مربع‌ها | ملی پیامک

Apr 16, 2020 — برخی از کدهای دستوری زیر به عنوان کاربردی‌ترین کدهای USSD شناخته می‌شوند که شهروندان زیادی از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم‌ترین کدها برای بانک‌ها و ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر