موضوعات وبسایت : اخبار

مطالب شامل برچسب: لیست

لیست شعب دارای صندوق امانات بانک ملت

1000سعدی شمالیمدیریت شعب جنوب شرق استان تهرانتهران8الی16:308الی 13:30تهراندروازه دولت خیابان سعدی شمالی روبروی بیمارستان امیراعلم217761436577617980220خردمند شمالیمدیریت شعب جنوب شرق استان تهرانتهران8الی14:308الی 13:30تهرانخیابان کریمخان زند خیابان خردمند شمالی نبش کوچه یکم(دی) پلاک85218830864888304021322ولیعصر امیر اکرممدیریت شعب جنوب غرب استان تهرانتهران8الی16:308الی13:30تهرانخیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه امیر اکرم پلاک1314216695035866495117425اسکندری شمالی ( ارزی-ریالی )مدیریت شعب غرب و مرکز استان تهرانتهران8الی16:308الی13:30تهرانخیابان آزادی بین نواب و اسکندری216693429666934291526بزرگمهر تهرانمدیریت شعب غرب و مرکز استان تهرانتهران8الی158الی13:30تهرانخیابان فلسطین تقاطع خیابان بزرگمهر طبقه همکف ساختمان 141216649907666483621627بلوار کشاورز تهرانمدیریت شعب غرب و مرکز استان تهرانتهران8الی158الی13:30تهرانبلوار کشاورز بعد از نادری روبروی بیمارستان پارس218897007488970075728فلسطین شمالیمدیریت شعب غرب و مرکز استان تهرانتهران8الی158الی13:30تهرانخیابان فلسطین شمالی کوچه...

تاریخ 07 فروردین 1401

لیست شعب بانک ملت کرمانشاه

1ÙØ±Ú©Ø²Û - 24232کرÙاÙشاÙØ Ø¨ÙÙار ÙÙبÙØ§Ø±Ø ÙرسÛد٠ب٠ÙÛدا٠ÙرکزÛØ Ùبش Ú©ÙÚÙ 135083-38367867 2Ø®Ûابا٠ÙÙا٠احÙر - 24182کرÙاÙشاÙØ Ø®Ûابا٠ÙصÙرÛØ ÙرسÛد٠ب٠ÚÙاررا٠ÙÙا٠احÙر083-37294712 3Ø®Ûابا٠عشاÛر - 24158کرÙاÙشاÙØ Ø®Ûابا٠عشاÛر083-38220524 4ÙÛدا٠اÙا٠حسÛÙ - 24380کرÙاÙشاÙØ ÙÛدا٠اÙا٠حسÛÙØ Ø§Ø¨ØªØ¯Ø§Û Ø¬Ø§Ø¯Ù Ú©Ø±ÙاÙشا٠سÙÙدج083-34271694 5بÛستÙÙ - 24125کرÙاÙشاÙØ Ø¨ÙÙار اÙا٠خÙÛÙÛØ Ùبش Ú©ÙÛ Ø®ÛاÙ083-45882022 6ÙÛدا٠ÙردÙØ³Û - 24315کرÙاÙشاÙØ Ø¶Ùع ØºØ±Ø¨Û ÙÛدا٠ÙردÙسÛØ Ø§Ø¨ØªØ¯Ø§Û Ø®Ûابا٠شÙÛد جعÙرÛ083-37246234 7ÚÙاررا٠بسÛج - 24356کرÙاÙشاÙØ ÚÙارâرا٠بسÛØ¬Ø Ø³Ø§Ø®ØªÙا٠باÙÚ© ÙÙت083-38245982 8ÙÛدا٠خÙار ٠بار - 24349کرÙاÙشاÙØ Ø¨ÙÙار Ø´ÙÛد اÙجدÛاÙØ ÙرسÛد٠ب٠ÙÛدا٠شÙداء083-38233018 9بازار - 24141کرÙاÙشاÙØ Ø®Ûابا٠ÙØ¯Ø±Ø³Ø Ø¨Ø§Ø²Ø§Ø± سبز٠ÙÛداÙ083-37297080 10کرÙاÙشا٠- 24372کرÙاÙشاÙØ Ùبش ÙÛدا٠غدÛر083-37292437 11اÙÙÛÙ...

تاریخ 25 دی 1399